ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ಭವಿಷ್ಯ

ಈ ಡೇಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಂದ್ರೆ ಶನಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಂತೆ!

ಭವಿಷ್ಯ19:09 PM February 24, 2023

ಈ ಡೇಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಂದ್ರೆ ಶನಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಂತೆ! ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು 9 ಗ್ರಹಗಳು, 12 ರಾಶಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲಾಗಿ ನಾವು ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಶನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಂತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

Soumya KN

ಈ ಡೇಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಂದ್ರೆ ಶನಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಂತೆ! ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು 9 ಗ್ರಹಗಳು, 12 ರಾಶಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲಾಗಿ ನಾವು ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಶನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಂತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

Top Stories

//