ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಮುರಿ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹ ಇಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಮುರಿ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹ ಇಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ

  • 10:07 AM March 24, 2023
  • astrology
Share This :

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಮುರಿ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹ ಇಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಮುರಿ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹ ಇಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ

ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವವನು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.