ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ಭವಿಷ್ಯ

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಕಂಡ್ರೆ ಬೇಗ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತೀರಂತೆ

Videos15:43 PM March 17, 2023

ನಮಗೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರತಿ ಕನಸಿಗೆ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥವಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Gowtham K

ನಮಗೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರತಿ ಕನಸಿಗೆ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥವಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Top Stories

//