ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆಯಾ, ಇದು ಅಪಶಕುನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು!

  • 17:17 PM June 01, 2023
  • astrology
Share This :

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆಯಾ, ಇದು ಅಪಶಕುನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು!

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಲಿಗಳು ಕಾಣುವುದು ಸಹಜ. ಆದ್ರೆ ಇಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಪಶಕುನದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ.