ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿತಾಭಸ್ಮ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸದ್ಗತಿ! ಇವರಲ್ಲಿದೆ ಹೀಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ!

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೂದಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಯಾನೊ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ನಂಬಿಕೆ.

First published: