ಈಕೆಗೆ ನಾಯಿಗಳ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಂತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ... ನೀವೂ ಕಲಿಯಬಹುದು ಶ್ವಾನ ಭಾಷೆ!

Dog Language: ಉತ್ತರ ವೇಲ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಶ್ವಾನ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

First published: