2 ಲೀಟರ್ ದನದ ರಕ್ತ ಕುಡಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಅರ್ಹತೆ!

ಬೋದಿ ಜನರು ದನವನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಸುವಿನ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಹಾಲನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ದನವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಬದಲು ಅದರ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ದನವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

First published: