ಮದುಮಗಳಂತೆ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ ಜಿಂಗಲ್​ ಟ್ರಕ್​; ಈ ಕಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

Jingle Truck: ಬಣ್ಣ- ಬಣ್ಣದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಈ ಟ್ರಕ್​ಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದೇಶದವು.

First published:

 • 19

  ಮದುಮಗಳಂತೆ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ ಜಿಂಗಲ್​ ಟ್ರಕ್​; ಈ ಕಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

  ನೋಡಲು ಮದುಮಗಳಂತೆ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ‘ಜಿಂಗಲ್ ಟ್ರಕ್‘ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 29

  ಮದುಮಗಳಂತೆ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ ಜಿಂಗಲ್​ ಟ್ರಕ್​; ಈ ಕಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

  ಬಣ್ಣ- ಬಣ್ಣದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಈ ಟ್ರಕ್​ಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದೇಶದವು.

  MORE
  GALLERIES

 • 39

  ಮದುಮಗಳಂತೆ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ ಜಿಂಗಲ್​ ಟ್ರಕ್​; ಈ ಕಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

  1920 ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್​ಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಕಲೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

  MORE
  GALLERIES

 • 49

  ಮದುಮಗಳಂತೆ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ ಜಿಂಗಲ್​ ಟ್ರಕ್​; ಈ ಕಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

  ಲಾರಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಾಚಿದ ಕಮಾನು ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 59

  ಮದುಮಗಳಂತೆ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ ಜಿಂಗಲ್​ ಟ್ರಕ್​; ಈ ಕಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

  ಲಾರಿ ಅಲಂಕರಿಸಲು ಮಣಿ, ಕನ್ನಡಿ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 69

  ಮದುಮಗಳಂತೆ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ ಜಿಂಗಲ್​ ಟ್ರಕ್​; ಈ ಕಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

  ಜಿಂಗಲ್​ ಟ್ರಕ್

  MORE
  GALLERIES

 • 79

  ಮದುಮಗಳಂತೆ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ ಜಿಂಗಲ್​ ಟ್ರಕ್​; ಈ ಕಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

  ಜಿಂಗಲ್​ ಟ್ರಕ್

  MORE
  GALLERIES

 • 89

  ಮದುಮಗಳಂತೆ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ ಜಿಂಗಲ್​ ಟ್ರಕ್​; ಈ ಕಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

  ಜಿಂಗಲ್​ ಟ್ರಕ್

  MORE
  GALLERIES

 • 99

  ಮದುಮಗಳಂತೆ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ ಜಿಂಗಲ್​ ಟ್ರಕ್​; ಈ ಕಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

  ಜಿಂಗಲ್​ ಟ್ರಕ್

  MORE
  GALLERIES