ಮಾಲೀಕನ ಕೈ ಸೇರಿದ 8 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಶ್ವಾನ; ಇಲ್ಲಿವೆ ಜಗತ್ತಿನ ದುಬಾರಿ ನಾಯಿಗಳು

ಯುರೋಪಿನ ಮಾಲ್ಟಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಿ ಫೇರೋ ಹೌಂಡ್. ಈ ನಾಯಿಯನ್ನು ‘ಮೊಲ ಹಿಡಿಯು​ವ ನಾಯಿ‘ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೇರೋ ಹೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

First published: