ನಾಯಿ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅದರ ಜತೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಿತಂತೆ!; ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗ

ನಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಂತೆ. ಹಾಗಂತ ಸಂಶೋಧಕರು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

First published: