ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

First published: