Blind: ಇದು ಅಂಧರ ಗ್ರಾಮ! ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ!

Village of blind: ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಟಿಲ್ಟೆಪಾಕ್ ಗ್ರಾಮವು ಕುರುಡರ ಗ್ರಾಮವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾಣಿಗಳವರೆಗೆ ಕುರುಡರು. ಕುರುಡರು ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುವ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಗ್ರಾಮ ಇದಾಗಿದೆ.

First published: