ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಸರಿಯಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು!

Ovazimba tribes: ಈ ಜನಾಂಗದವರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಪ್ರೌಢವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತಂದೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಪುರುಷನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಬೇಕು. ಒವಹಿಂಬಾ ಮತ್ತು ಒವಾಜಿಂಬಾ ಬುಡಕ್ಟಟು ಜನಾಂಗದವರು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ.

First published: