ಗೂಳಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ವಯಾಗ್ರ ಸೇವಿಸಿದ ಪುರುಷ; ನಂತರ ಆಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಪವಾಡ

ಈತ 30 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ವಯಾಗ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಆತನಿಗೆ ಹೊಳೆದಿದ್ದು ಗೂಳಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ವಯಾಗ್ರದ ವಿಚಾರ.

First published: