80ಕ್ಕೂ ಗಿನ್ನೆಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಭಾರತೀಯರ ಪಾಲು: ಉದ್ದ ಕೂದಲು, ಕುಬ್ಜ ಮಹಿಳೆ...ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು

First published: