ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹನಿಮೂನ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ!

ವಿದೇಶದಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಹನಿಮೂನ್​ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷದೀಪ ಹನಿಮೂನ್​ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.

First published: