ಗೋವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಪೈಂಟ್!

Cow Dung Paint: ಗೋವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ವೇದಿಕ್ ಪೈಂಟ್ ಎಂದು ಹೆಸರನ್ನಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬಳಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ.

First published: