ಮಹಿಳೆಯರ ಎದೆಹಾಲಿನಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐಸ್​ಕ್ರೀಮ್​, ಲಾಲಿಪಾಪ್​​!

ಸೈಪ್ರಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಫೆಲಾ ಲ್ಯಾಂಪ್ರೊ ಎಂಬಾಕೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಎದೆಹಾಲನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

First published: