ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ಗೆದ್ದಳು, ನೀಲಿ ಚಿತ್ರತಾರೆಯಾಗಿ ಸತ್ತಳು; ಆದರೆ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ!

ಆಕೆ ನೀಲಿ ಚಿತ್ರತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಳು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದೇಹದಾಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಆಕೆ ಸತ್ತಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ!.ಆಕೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

First published: