ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ; ಅಮೇಜಿಂಗ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಎದುರು ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ದಂಪತಿ

Amazon: ಅಮೆಜಾನ್ ಮಖ್ಯಸ್ಥ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಲಾರೆನ್ ಸಾಂಚೆಜ್ ಜೊತೆ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಆಗ್ರಾದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

First published:

 • 17

  ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ; ಅಮೇಜಿಂಗ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಎದುರು ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ದಂಪತಿ

  ಅಮೆಜಾನ್ ಮಖ್ಯಸ್ಥ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಲಾರೆನ್ ಸಾಂಚೆಜ್ ಜೊತೆ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 27

  ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ; ಅಮೇಜಿಂಗ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಎದುರು ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ದಂಪತಿ

  ಈ ವೇಳೆ ಆಗ್ರಾ ತಾಜ್ ಮಹಲ್​ಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 37

  ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ; ಅಮೇಜಿಂಗ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಎದುರು ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ದಂಪತಿ

  ಜಗತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನೋಡಿ ಸಂತಸ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 47

  ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ; ಅಮೇಜಿಂಗ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಎದುರು ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ದಂಪತಿ

  ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಎದುರು ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್  ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಲಾರೆನ್ ಸಾಂಚೆಜ್ ಜೊತೆ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 57

  ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ; ಅಮೇಜಿಂಗ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಎದುರು ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ದಂಪತಿ

  ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಪ್ರೇಯಸಿ ಲಾರೆನ್ ಸಾಂಚೆಜ್

  MORE
  GALLERIES

 • 67

  ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ; ಅಮೇಜಿಂಗ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಎದುರು ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ದಂಪತಿ

  ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಯಸಿ ಲಾರೆನ್ ಸಾಂಚೆಜ್

  MORE
  GALLERIES

 • 77

  ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ; ಅಮೇಜಿಂಗ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಎದುರು ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ದಂಪತಿ

  ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಯಸಿ ಲಾರೆನ್ ಸಾಂಚೆಜ್

  MORE
  GALLERIES