28 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಗೆಳತಿಯನ್ನ ವಿವಾಹವಾದ 59 ವರ್ಷದ ಖ್ಯಾತ ನಟ!

ನಟ ಸೀನ್ ಪೆನ್ 1985 ರಿಂದ 1989ರಲ್ಲಿ ಮಡೋನಾರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ನಂತರ ರಾಬಿನ್ ರೈಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು.

First published: