ಆನ್​ಲೈನ್​ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ಮೇಲಿರುವ ದಂಡವೆಷ್ಟು ಎಂದು ನೋಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಅನೇಕರಿಗೆ ವಾಹನ ಮೇಲಿನ ದಂಡವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ದಾರಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಆನ್​ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವೇಗವಾಗಿ ತಿಳಿಯವಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.

First published: