ಬೆಲೆಯೂ ಭಾರಿ, ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಭಾರಿ- ಒಂದಕ್ಕಿಂದ ಒಂದು ಭಾರಿ ಭಾರಿ- ಇದು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆಯ ವಿಶೇಷ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಅತೀ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ.ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ. 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತೊಂದು ಎತ್ತಿನ ಬೆಲೆ 2. ಲಕ್ಷ ಹೀಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ.

First published: