ಕಾರವಾರದ ಶಿವಾಜಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫೆಸ್ಟ್ - ಸೀರೆ ತೊಟ್ಟು, ಪಂಜೆಯುಟ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು ನೂರಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಬಿಂಬಿಸಿದರು.

First published: