ಸ್ವಚ್ಛ ಮೇವ ಜಯತೆ: ಬಾಗಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಸ್ಚಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ

ವರದಿ: ನವೀನ್, ನ್ಯೂಸ್18 ಕನ್ನಡ

First published: