ದೀಪಾವಳಿ 2019: ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಸೊಬಗು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೀಪಗಳು

ಕತ್ತಲೆ ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಹಬ್ಬವೇ ದೀಪಾವಳಿ. ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬೆಳಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸುವ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಾನ್ಯತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವಾಗಲೇ ಹದವಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಲಸಿ, ದೀಪ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೀಪದ ಆಯುಷ್ಯ ಕೂಡ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ.

First published:

 • 115

  ದೀಪಾವಳಿ 2019: ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಸೊಬಗು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೀಪಗಳು

  ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದೀಪಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕುಂಬಾರರು

  MORE
  GALLERIES

 • 215

  ದೀಪಾವಳಿ 2019: ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಸೊಬಗು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೀಪಗಳು

  ಬೆಳಕ ನೀಡುವ ದೀಪಗಳ ತಯಾರಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 315

  ದೀಪಾವಳಿ 2019: ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಸೊಬಗು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೀಪಗಳು

  ದೀಪ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಮಣ್ಣಿನ ವಸ್ತುವಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಂಬಂಧದ ನಂಬಿಕೆ

  MORE
  GALLERIES

 • 415

  ದೀಪಾವಳಿ 2019: ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಸೊಬಗು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೀಪಗಳು

  ಸಾಲಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟ ದೀಪಗಳ ಸಾಲು=

  MORE
  GALLERIES

 • 515

  ದೀಪಾವಳಿ 2019: ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಸೊಬಗು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೀಪಗಳು

  ದೀಪಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ

  MORE
  GALLERIES

 • 615

  ದೀಪಾವಳಿ 2019: ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಸೊಬಗು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೀಪಗಳು

  ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದೀಪಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕುಂಬಾರರು

  MORE
  GALLERIES

 • 715

  ದೀಪಾವಳಿ 2019: ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಸೊಬಗು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೀಪಗಳು

  ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದೀಪಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕುಂಬಾರರು

  MORE
  GALLERIES

 • 815

  ದೀಪಾವಳಿ 2019: ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಸೊಬಗು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೀಪಗಳು

  ದೀಪಗಳನ್ನು ಹದವಾಗಿ ಸುಡುತ್ತಿರುವುದು

  MORE
  GALLERIES

 • 915

  ದೀಪಾವಳಿ 2019: ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಸೊಬಗು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೀಪಗಳು

  ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದೀಪಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕುಂಬಾರರು

  MORE
  GALLERIES

 • 1015

  ದೀಪಾವಳಿ 2019: ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಸೊಬಗು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೀಪಗಳು

  ದೀಪಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೂ ಬಂತು ಯಂತ್ರ

  MORE
  GALLERIES

 • 1115

  ದೀಪಾವಳಿ 2019: ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಸೊಬಗು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೀಪಗಳು

  ದೀಪಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಲೇಪನ

  MORE
  GALLERIES

 • 1215

  ದೀಪಾವಳಿ 2019: ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಸೊಬಗು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೀಪಗಳು

  ಹದವಾದ ಸುಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳ ತಯಾರಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 1315

  ದೀಪಾವಳಿ 2019: ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಸೊಬಗು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೀಪಗಳು

  ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದೀಪಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕುಂಬಾರ

  MORE
  GALLERIES

 • 1415

  ದೀಪಾವಳಿ 2019: ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಸೊಬಗು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೀಪಗಳು

  ಬೆಳಕಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಶ್ರಮ

  MORE
  GALLERIES

 • 1515

  ದೀಪಾವಳಿ 2019: ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಸೊಬಗು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೀಪಗಳು

  ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪ

  MORE
  GALLERIES