ಈ ಬಾರಿ Kenyaದ ನೈರೋಬಿಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ನಾವಿಕೋತ್ಸವ

ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ ಕೀನ್ಯಾದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಈ ನಾವಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದೆ.

First published: