ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದ ಚಿತ್ರಪಟಗಳು

 • News18
 • |
First published:

 • 16

  ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದ ಚಿತ್ರಪಟಗಳು

  ಚಿತ್ರ - ಎಸ್. ಶ್ಯಾಮ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ

  MORE
  GALLERIES

 • 26

  ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದ ಚಿತ್ರಪಟಗಳು

  ಚಿತ್ರ - ಎಸ್. ಶ್ಯಾಮ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ

  MORE
  GALLERIES

 • 36

  ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದ ಚಿತ್ರಪಟಗಳು

  ಚಿತ್ರ - ಎಸ್. ಶ್ಯಾಮ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ

  MORE
  GALLERIES

 • 46

  ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದ ಚಿತ್ರಪಟಗಳು

  ಚಿತ್ರ - ಎಸ್. ಶ್ಯಾಮ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ

  MORE
  GALLERIES

 • 56

  ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದ ಚಿತ್ರಪಟಗಳು

  ಚಿತ್ರ - ಎಸ್. ಶ್ಯಾಮ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ

  MORE
  GALLERIES

 • 66

  ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದ ಚಿತ್ರಪಟಗಳು

  ಚಿತ್ರ - ಎಸ್. ಶ್ಯಾಮ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ

  MORE
  GALLERIES