ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ

ಇನ್ಪೋಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್​​​ ಮುಖಸ್ಥೆ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಬರೆದ 'ದಿ ಗೋಪಿ ಡೈರೀಸ್- ಕಮಿಂಗ್ ಹೋಮ್' ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಿ ಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಾಕು ನಾಯಿ ಗೋಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಪುಸ್ತಕ ಇದಾಗಿದೆ.

First published: