ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ

ಇನ್ಪೋಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್​​​ ಮುಖಸ್ಥೆ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಬರೆದ 'ದಿ ಗೋಪಿ ಡೈರೀಸ್- ಕಮಿಂಗ್ ಹೋಮ್' ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಿ ಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಾಕು ನಾಯಿ ಗೋಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಪುಸ್ತಕ ಇದಾಗಿದೆ.

First published:

 • 19

  ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ

  ಇನ್ಪೋಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್​​​ ಮುಖಸ್ಥೆ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 29

  ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ

  ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಾಕು ನಾಯಿ ಗೋಪಿಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದರು

  MORE
  GALLERIES

 • 39

  ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ

  ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಾಕು ನಾಯಿ ಗೋಪಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 49

  ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ

  ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿಯವ ಬರೆದ ದಿ ಗೋಪಿ ಡೈರೀಸ್- ಕಮಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಪುಸ್ತಕ

  MORE
  GALLERIES

 • 59

  ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ

  ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿಯವ ಬರೆದ ದಿ ಗೋಪಿ ಡೈರೀಸ್- ಕಮಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಪುಸ್ತಕ

  MORE
  GALLERIES

 • 69

  ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ

  ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಾಕು ನಾಯಿ ಗೋಪಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 79

  ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ

  ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಾಕು ನಾಯಿ ಗೋಪಿಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದರು

  MORE
  GALLERIES

 • 89

  ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ

  ಸಾಕು ನಾಯಿ ಗೋವಿ ಜೊತೆಗೆ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 99

  ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ

  ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿಯವ ಬರೆದ ದಿ ಗೋಪಿ ಡೈರೀಸ್- ಕಮಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಪುಸ್ತಕ

  MORE
  GALLERIES