ನೂತನ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳು

  • News18
  • |
First published: