ವಾರ್ಷಿಕ ಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲಕ್ಷ; ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು?

First published: