ಸಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ದ್ವಿಶತಕ; ಇದು ಕೂಡ ರೋಹಿತ್ ದಾಖಲೆಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿತು!

First published: