’ಶೋಯಬ್ ಮಲಿಕ್ ಏನೇ ಆದರೂ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಭಾರತವನ್ನೇ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇನೆ’; ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ

ನಾವು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದವರು ಅವರು ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವದ ನಂಬಿಕೆಗೆ  ನಮ್ಮ ಬದುಕು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

First published: