30 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ರೋಚಕ ಚಿತ್ರಗಳು

ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ಡಸಾಲ್ಟ್ ಏವಿಯೇಷನ್​ನಿಂದ ಭಾರತ 36 ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಐದು ರಫೇಲ್ ವಿಮಾನಗಳು ಭಾರತದ ಅಂಬಾಲಾ ವಾಯಪಡೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿವೆ. (ಚಿತ್ರಗಳು; ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ)

First published:

 • 110

  30 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ರೋಚಕ ಚಿತ್ರಗಳು

  30 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವುದು.

  MORE
  GALLERIES

 • 210

  30 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ರೋಚಕ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಫ್ರಾನ್ಸ್​ನಿಂದ ಭಾರತದ ಅಂಬಾಲಾ ಏರ್​ಬೇಸ್​ಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಐದು ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪೈಲೆಟ್​ಗಳು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

  MORE
  GALLERIES

 • 310

  30 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ರೋಚಕ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಫ್ರಾನ್ಸ್​ನಿಂದ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಪೈಲೆಟ್​ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.

  MORE
  GALLERIES

 • 410

  30 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ರೋಚಕ ಚಿತ್ರಗಳು

  ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ.

  MORE
  GALLERIES

 • 510

  30 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ರೋಚಕ ಚಿತ್ರಗಳು

  ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ

  MORE
  GALLERIES

 • 610

  30 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ರೋಚಕ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಸಿಂಗಲ್​ ಸೀಟರ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಆಸನಗಳ ವಿಮಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು.

  MORE
  GALLERIES

 • 710

  30 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ರೋಚಕ ಚಿತ್ರಗಳು

  ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಚಾಲಕರಾದ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಪೈಲೆಟ್​ಗಳು.

  MORE
  GALLERIES

 • 810

  30 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ರೋಚಕ ಚಿತ್ರಗಳು

  ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ.

  MORE
  GALLERIES

 • 910

  30 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ರೋಚಕ ಚಿತ್ರಗಳು

  ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಡುವಾಗ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ತುಂಬುತ್ತಿರುವುದು.

  MORE
  GALLERIES

 • 1010

  30 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ರೋಚಕ ಚಿತ್ರಗಳು

  ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಡುವಾಗ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ತುಂಬುತ್ತಿರುವುದು.

  MORE
  GALLERIES