ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈಡೈವ್ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿ

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ವಿಜಯಪುರದ ಮೋದಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಮುತ್ತಿನಪೆಂಡಿಮಠ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈಡೈವ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಭಾವಚಿತ್ರವಿರುವ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 2019 ಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರಬ್​ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈಡೈವ್ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಂಡು ಮೋದಿಯ ಝೇಂಕಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

 • News18
 • |
First published:

 • 19

  ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈಡೈವ್ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 29

  ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈಡೈವ್ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 39

  ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈಡೈವ್ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 49

  ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈಡೈವ್ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 59

  ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈಡೈವ್ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 69

  ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈಡೈವ್ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 79

  ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈಡೈವ್ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 89

  ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈಡೈವ್ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 99

  ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈಡೈವ್ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿ

  MORE
  GALLERIES