150ನೇ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ: ಬಾಪು ಬೆಳೆದುಬಂದ ಹಾದಿಯ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಗಳು!

First published: