ನೀರವ್ ಮೋದಿಯ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ

 • News18
 • |
First published:

 • 18

  ನೀರವ್ ಮೋದಿಯ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ

  82.81 ಲಕ್ಷದ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ ಕಾರು

  MORE
  GALLERIES

 • 28

  ನೀರವ್ ಮೋದಿಯ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ

  2 ಕೋಟಿಯ ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮರಾ ಕಾರು

  MORE
  GALLERIES

 • 38

  ನೀರವ್ ಮೋದಿಯ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ

  ಹೊಂಡಾ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರು

  MORE
  GALLERIES

 • 48

  ನೀರವ್ ಮೋದಿಯ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ

  ಟೊಯೋಟಾ ಇನ್ನೊವಾ ಕಾರು

  MORE
  GALLERIES

 • 58

  ನೀರವ್ ಮೋದಿಯ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ

  ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ ಕಾರು

  MORE
  GALLERIES

 • 68

  ನೀರವ್ ಮೋದಿಯ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ

  ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚುನರ್ ಕಾರು

  MORE
  GALLERIES

 • 78

  ನೀರವ್ ಮೋದಿಯ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ

  5.25 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಘೋಸ್ಟ್ ಕಾರು

  MORE
  GALLERIES

 • 88

  ನೀರವ್ ಮೋದಿಯ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ

  5.25 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಘೋಸ್ಟ್ ಕಾರು

  MORE
  GALLERIES