ಪುಷ್ಯ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಲಹಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನದ ಚಿತ್ರಗಳು

First published:

 • 16

  ಪುಷ್ಯ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಲಹಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನದ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಪುಷ್ಯ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಲಹಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ನೀರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು

  MORE
  GALLERIES

 • 26

  ಪುಷ್ಯ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಲಹಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನದ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಪುಷ್ಯ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಲಹಬಾದನಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೊತೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಧು

  MORE
  GALLERIES

 • 36

  ಪುಷ್ಯ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಲಹಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನದ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಪುಷ್ಯ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಲಹಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಧುಗಳು

  MORE
  GALLERIES

 • 46

  ಪುಷ್ಯ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಲಹಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನದ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಪುಷ್ಯ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಲಹಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನದ ಬಳಿಕ ಯೋಗಿಯ ಪಾರ್ಥನೆ

  MORE
  GALLERIES

 • 56

  ಪುಷ್ಯ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಲಹಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನದ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಪುಷ್ಯ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಲಹಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು

  MORE
  GALLERIES

 • 66

  ಪುಷ್ಯ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಲಹಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನದ ಚಿತ್ರಗಳು

  ಪುಷ್ಯ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಲಹಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಧುಗಳು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು

  MORE
  GALLERIES