ಗ್ಯಾರೇಜ್​ನಿಂದ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದಾತ ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ!

First published: