ಮಹಿಳೆಯರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅಳುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮನಸ್ಸು ಸೂಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ?

First published: