Intelligent: ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ!

ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜೀವನ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಸರಳವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

First published: