ವೀರ್ಯದ ಗಣತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?; ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವೀರ್ಯಗಣತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಲಿದ್ದರೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ನೆರವಾಗುವುದು.

First published: