ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೋರ್ನ್ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ: ಅಧ್ಯಯನ

ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಲ್ಲಿ 8.4% ರಷ್ಟು ಜನರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪೋರ್ನ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, 39.2% ಮಂದಿ ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

First published: