Dating Tips: ಮೊದಲ ಡೇಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಈ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರಂತೆ

First date: ಪುರುಷರು ಮೊದಲು ಡೇಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಪರೂಪ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ 5 ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳುಗಳಿವೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: