ಏನಿದು ಲೈಂಗಿಕ ತಲೆನೋವು? ಇದು ಏಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಪರಿಹಾರಗಳೇನು?

ಲೈಂಗಿಕ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಣಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಲೈಂಗಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ಮಾದತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ತಲೆನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

First published: