ಹೇಗಿದ್ದರೂ ನೀನೇ ಚೆನ್ನ.. ದಪ್ಪಗಿದ್ದರೇನು, ಕಪ್ಪಗಿದ್ದರೇನು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದುಡಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಈಕೆ

photo courtesy : Varshita Thatavarthi instagram

First published: