Leftover Cake Recipe: ಕೇಕ್​ ಉಳಿದು ಹೋದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ, ಈ ಟೇಸ್ಟಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಿ

Left Over Cake Recipe: ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕೇಕ್​ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ತಂದಾಗ ಉಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಬದಲು ನೀವು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.

First published: