Periods: ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಋತುಚಕ್ರದ ಸರಾಸರಿ ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯವು 28 ದಿನಗಳು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಸರಾಸರಿ ಚಕ್ರವು 25 ದಿನಗಳಿಗೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ.

First published: