Health Problems of Selfie: ಸೆಲ್ಫಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆಯಂತೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ, ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಬಹಿರಂಗ

Selfie Side Effects: ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ರೈನೋಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದು, ಸೆಲ್ಪಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದ ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

First published: