ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಲೈಂಗಿಕ ಸುಖ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ?; ಇಲ್ಲಿವೆ ಟಿಪ್ಸ್

ಅನೇಕರು ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಸುಖ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗಿವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯವುದರಿಂದ ಬಾಡಿ ಫೇಲ್ ಆಗುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆಗ ನರಗಳು ಸುಖಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಲಿಕ್ಕರ್ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ.

First published: